Regulamin

 
Postanowienia ogólne:

 • Do grupy „GRH Razwiedka” należą założyciele/stali członkowie grupy.
 • Do grupy może wstąpić każda osoba - kobieta lub mężczyzna, która ukończyła 18 rok życia i jest zainteresowana przyczynami i przebiegiem konfliktu sowiecko – afgańskiego. Posiadająca minimalną wiedze dotycząca Armii Radzieckiej i uzbrojenia z tamtego okresu oraz znająca podstawowe fakty historyczne z okresu wojny afgańskiej 1979-1989. Kandydat do grupy musi spełnić wymagania określone w regulaminie rekrutacji. W szczególnych przypadkach może być to osoba niepełnoletnia ale za zgodą rodziców/opiekunów – ewentualny każdorazowy wyjazd osoby niepełnoletniej na zlot/spotkanie musi być potwierdzony przez rodzica/opiekuna). Kryteria przyjęcia do grupy określone są w regulaminie rekrutacji.

 • Członkowie „GRH Razwiedka” maja prawo do uczestniczenia i współdecydowania o planach i działaniach grupy. Mogą także rekomendować nowych kandydatów do grupy.
 • Pod szyldem „GRH Razwiedka” na zlotach, spotkaniach, inscenizacjach mogą brać udział tylko osoby bezpośrednio do niej należące. W szczególnych przypadkach mogą brać udział przyjaciele grupy określeni poprzez naradę założycieli/stałych członków grupy.

  • Grupa - założyciele/członkowie określają na jakich imprezach występ odbędzie się pod szyldem GRH „Razwiedka”.
  • Zabronione jest występowanie pod szyldem GRH „Razwiedka” na imprezach bez wcześniejszego ustalenia tego w gronie grupy.
  • Przyjaciele grupy uczestniczą w występach na indywidualnie ustalonych zasadach.
  • Kandydaci to osoby, które nie uzyskały pełnego członkostwa w grupie. Po wcześniejszych ustaleniach mogą brać w występach grupy. Nie wolno im reprezentować i wypowiadać się w imieniu grupy bez zezwolenia założycieli/stałych członków grupy.
  • Członkowie zobowiązani są do opłacania składek w sprawach nagłych i ważkich mających na celu dobro ogólne grupy.
  • Członkowie sami pokrywają koszty dojazdu na imprezę.


Zabronione jest:

 • przekleństwa, wulgaryzmy, zachowanie wykraczające poza granice dobrego smaku w trakcie trwania rekonstrukcji/zlotu i w kontaktach z publicznością.
 • Spożywanie alkoholu w czasie trwania imprezy/zlotu.
 • Widoczne używanie telefonii komórkowej w czasie trwania rekonstrukcji/pokazu.
 • Noszenie umundurowania/wyposażenia innego niż ustalone na dana imprezę.
 • Używanie współczesnego wyposażenia .

Ekstremalne i skandaliczne zachowania będą skutkowały natychmiastowym usunięciem z szeregów grupy.
2008-08-26 19:47:41

Rekrutacja

 

 • Członkiem grupy może zostać każda pełnoletnia osoba, interesująca się historią konfliktu sowiecko – afgańskiego. Posiadająca choć minimalną wiedzę dotyczącą Armii Radzieckiej i uzbrojenia z tamtego okresu oraz znająca podstawowe fakty historyczne z okresu wojny afgańskiej 1979-1989. Pragnąca oddać klimat lat wojny poprzez rekonstrukcję wybranej postaci.

  • Pierwszym etapem rekrutacji jest rozmowa kwalifikacyjna podczas której kandydat musi zadeklarować zamiar uczestnictwa w grupie, oraz wykazać się przynajmniej podstawową wiedzą o jednostce, wyposażeniu i konflikcie odtwarzanym przez grupę.
  • Kandydat musi posiadać podstawowe wyposażenie dla rekruta określone przez grupę.
  • Kandydat jest zobowiązany wstępnie zadeklarować wybór odtwarzanej postaci.
  • Rekrutem grupy może zostać osoba, która nie ukończyła osiemnastego roku życia ale w tym wypadku jego chęć musi być poparta pisemną zgodą rodziców/opiekunów. Każdorazowy wyjazd na imprezę rekonstrukcyjną musi być potwierdzony zgodą rodziców/opiekunów. Założyciele/stali członkowie grupy mogą przesunąć decyzję o pełnym członkostwie aż do osiągnięcia pełnoletności kandydata.

 • Decyzję o przyjęciu kandydata podejmują członkowie założyciele i stali członkowie grupy.
 • Po zaakceptowaniu kandydat otrzymuje stopień rekruta i przechodzi na staż rekrucki.

  • W czasie stażu trwającego 6 miesięcy – nowy członek zobowiązany jest do skompletowania niezbędnego podstawowego oporządzenia, wyposażenia i umundurowania odtwarzanej postaci. Skład takiego zestawu ustala grupa i zależy od rekonstruowanej postaci.
  • Do czasu skompletowania podstawowego wyposażenia rekrut nie uczestniczy w oficjalnych pokazach (jedynie za zgodą założycieli/stałych członków grupy).

 • Przez cały czas trwania okresu rekruckiego aktywność i zaangażowanie rekruta jest śledzone przez założycieli/stałych członków grupy. Przez ten okres stażysta przygotowuje się merytorycznie do odtwarzanej postaci poprzez gromadzenie informacji. Okres rekrutacyjny może ulec zmianie w zależności od postępów i zaangażowania.
 • W okresie rekruckim, kandydat musi przygotować się merytorycznie do odtwarzania wybranej postaci, poprzez zgromadzenie informacji o danej postaci i jej funkcjach. W trakcie tego okresu aktywność i zaangażowanie rekruta podlega ocenie założycieli/stałych członków grupy. Mogą oni wnioskować o zawieszenie lub wydłużenie okresu rekruckiego, jeśli aktywność/zaangażowanie rekruta w działaniach grupy zostanie oceniona jako niewystarczająca.
 • Kandydaci to osoby, które nie uzyskały pełnego członkostwa w grupie. Po wcześniejszych ustaleniach mogą brać udział w występach grupy. Nie wolno im reprezentować i wypowiadać się w imieniu grupy bez zezwolenia założycieli/stałych członków grupy.
 • Kandydat dopuszczony do udziału w imprezie pełni funkcje pomocnicze. Szczegółowe warunki uczestnictwa kandydata i jego udziału w rekonstrukcji określają założyciele/stali członkowie grupy.
 • Po zakończeniu stażu rekruckiego, rekrut staje się członkiem stałym grupy. Otrzymuje funkcję w grupie i prawo występowania na oficjalnych imprezach. Ma także prawo wypowiadania się w kwestiach organizacyjnych.


Sprzęt podstawowy – wymagany dla kandydata do GRH Razwiedka.

 • tielniaszka krótki lub długi rękaw,
 • mundur wz.88 kolor khaki,
 • czapka mundurowa (panama lub czapka z daszkiem),
 • pas parciano-gumowy z klamrą mosiężną nie malowaną,
 • pałatka wzoru ogólnowojskowego,
 • buty „desanty” tylko wczesne wersje (dopuszczone są nowsze wersje przerobione na stary model) lub wysokie buty kierzowe sapogi,
 • manierka + menażka ogólno wojskowa + łyżka /lub/ manierko-menażka desantowa + łyżka.
2008-08-26 19:30:21